【Start】2020.08.17.mon

【Instructor】 Yuiko

【Team】 That crew

【Genre】Freestyle

【Lesson】Mon 21:00-22:30